Warunki gwarancji

Gwarant – Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa

 

Okres gwarancji wynosi:

 • dla wyrobów ceramicznych – 84 miesiące (7 lat)

 • dla wyrobów akrylowych – 24 miesiące (2 lata)

 • dla wyrobów z materiału Varicor ® – 24 miesiące (2 lata)

 • dla elementów nieceramicznych w kompaktach, miskach WC i spłuczkach – 24 miesiące (2 lata)

 • Dla mebli (szafki, lustra, akcesoria meblowe) – 24 miesiące (2 lata)

 • Dla okuć (zawiasy, prowadnice) – dożywotnia gwarancja

 

W okresie gwarancyjnym gwarant bezpłatnie naprawi wyrób lub wymieni go na nowy. W razie niemożności wykonania tych obowiązków, nabywcy przysługuje uprawnienie do obniżenia ceny wyrobu (w takiej proporcji w jakiej wartość wyrobu z wadą pozostaje do wartości wyrobu bez wady) lub do zwrotu zapłaconej ceny (za zwrotem wadliwego wyrobu). Wymienione lub zwrócone wyroby i ich części przechodzą na własność gwaranta.

 

Gwarancja obejmuje:

 • dla wyrobów ceramicznych: zachowanie i powtarzalność barwy szkliwa, wymiarów w granicach tolerancji określonych normami oraz nie występowanie powierzchniowego pękania szkliwa
 • dla elementów nieceramicznych (m.in. deski sedesowe, zawory i uszczelki w spłuczkach ceramicznych): trwałość części mechanicznych oraz gumowych uszczelniających
 • dla wyrobów akrylowych: zachowanie i powtarzalność barwy płyty akrylowej, wymiary płyty akrylowej, nie pojawienie się wad technologicznych na powierzchni akrylu
 • dla wyrobów z materiału Varicor® zachowanie i powtarzalność barwy płyty mineralnej, wymiary płyty, nie pojawienie się wad technologicznych na powierzchni płyty
 • dla mebli: wysoką jakość mebli bez wad konstrukcyjnych, zachowanie wymiarów w granicach tolerancji określonych normami, powtarzalności barwy i brak zmian struktury powierzchni; prawidłowe funkcjonowanie mebli, m.in. prawidłowe działanie zawiasów, prowadnic, ogranicznika wysuwu kosza, elementów elektrycznych

 

W każdym przypadku gwarancji nie podlegają:

 • uszkodzenia nie wynikające z wady wyrobu, w szczególności uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w zawiązku z niewłaściwą eksploatacją
 • uszkodzenia wynikłe na skutek montażu niezgodnego z załączoną do wyrobu instrukcją lub sztuką budowlaną
 • ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione przez gwaranta
 • uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia z wody lub niewłaściwej pielęgnacji,
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania lub konserwacji mebli, w tym długotrwałego bezpośredniego kontaktu z wodą
 • elektryczne materiały eksploatacyjne typu żarówki, świetlówki etc.
 • części ulegające zużyciu (np. ruchome uszczelki, elementy ślizgowe itp.)
 • wyroby z wystaw ekspozycyjnych

 

Części, które w czasie eksploatacji muszą być poddawane konserwacji, są objęte gwarancją tylko wtedy, gdy odpowiednie czynności konserwacyjne zostały wykonane.

Przed montażem wyrób powinien być sprawdzony. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad lub niekompletności części składowych wyrób nie powinien być montowany, pod rygorem utraty gwarancji.

 

Złożenie reklamacji:

 • podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi karta gwarancyjna z oznaczeniem daty i miejsca zakupu lub dowód zakupu wyrobu (w szczególności paragon, rachunek, faktura)
 • reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej gwaranta (www.kolo.com.pl), w miejscu zakupu lub w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym (AZS)

 

Gwarant ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej złożenia. W razie uwzględniania reklamacji, wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w terminie 14 dni od daty, w której reklamacja została uwzględniona. Powyższy termin może zostać przedłużony maksymalnie do 30 dni w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych, o czym Reklamujący zostanie poinformowany. W przypadku wymiany wyrobu lub jego części na nowy, a także dokonania istotnych napraw, gwarancja na ten wyrób lub część biegnie od nowa. Na pozostałe części gwarancja zostaje przedłużona o czas, w ciągu którego wskutek wady nie można było korzystać z wyrobu.

 

Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja udzielana na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Okres pogwarancyjny:

Po upływie okresu gwarancyjnego polecamy korzystanie z usług Autoryzowanych Zakładów Serwisowych (AZS). Naprawy pogwarancyjne są odpłatne.